Koordinátor BOZP na staveništi

Zákon č. 309/2006 Sb., který vychází z evropské legislativy, předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi) stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Činnost koordinátora během přípravy stavby:
• poskytuje investorovi a projektantovi odborné konzultace
• zpracovává Plán BOZP
• ohlašuje zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému
  oblastnímu inspektorátu práce (povinnost investora)

Činnost koordinátora při realizaci stavby:
• koordinuje spolupráci zhotovitelů z hlediska BOZP
• sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou
  dodržovány požadavky na BOZP
• kontroluje způsob zajištění staveniště
• účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván
  stavebním úřadem
• navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP
  a sleduje dodržování plánu BOZP
• provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP

Plán BOZP
Plán BOZP na staveništi je dokument, který je ve stanovených případech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Potřebný k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Zpracovává jej odborně způsobilý koordinátor BOZP.

Plán BOZP obsahuje:
• stanovení povinností a odpovědností účastníků výstavby
• stanovení opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi
• postupy řešení mimořádných událostí
• stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací
• dopravně provozní předpisy na staveništi

Osvědčení o odborné způsobilosti
koordinátora BOZP
Reg.č. 0737

Technický dozor investora

• konzultace v průběhu zpracování projektu
• konzultace při výběru dodavatele
• kontrola smlouvy o dílo
• schvalovaní alternativních technických řešení, včetně jejich
  ekonomických dopadů na stavební dílo
• komunikace s dodavatelem stavby
• kontrola časového plnění stavby a upozornění investora
  na smluvní pokuty z toho vyplývající
• kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
• kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou
  projektovou dokumentací
• přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených
   prací včetně předepsaných revizních zkoušek
• schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce
  v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem
  specifikovaným ve smlouvě o dílo
• kontrola vad a nedodělků
• organizace kolaudace provedené stavby
• koordinace stavebních činností, je-li dílo prováděno více
  dodavateli.